3-daagse Bochtenstage Ardennen

Archive

3-daagse Ardennenstage

NIEUW 2021 !!

two_wheeler

Dit nieuwe aanbod is ideaal om op korte tijd intensief te kunnen werken aan een vlotte en veilige bochtentechniek. Deze opleiding is een uitstekende aanvulling voor motorrijders die al eerder een training hebben gevolgd en graag willen verder trainen op bochtige wegen.

map

Deze 3-daagse is geen gewone motorreis. Het is een pittige opleiding waarbij we vanaf dag 1 tot en met dag 3 bezig zijn met vlot en veilig motorrijden. We werken in kleine groepen om iedereen voldoende te begeleiden en bij te sturen. Zo kan iedereen op eigen tempo en niveau vorderingen maken.

Lees verder
Inschrijven
 
Indeling reis 

Dag 1
Op de eerste dag verwelkomen we je met een uitgebreid ontbijt, een kleine kennismaking en volgt een korte briefing over het verloop van de opleiding.
Na een klein uurtje autosnelweg krijg je al mooie, interessante en vooral bochtige wegen voorgeschoteld. Onderweg geven we al tips mee op maat. 's Avonds voorzien we een persoonlijke en eerlijke individuele evaluatie.

Dag 2
De dag erop starten we met een PowerPoint gericht op het betere bochtenwerk. De aangereikte theorie zetten we nadien om in de praktijk. Je mag dan rekenen op het stevige bochtenwerk.
Blinde bochten, overzichtelijke en onoverzichtelijke bochten, haarspeldbochten maken allemaal deel uit van de rit. Deze dag is redelijk intensief maar natuurlijk krijg je ook wat ademruimte om te kunnen genieten.
Gedurende de rit voorzien we evaluatiemomenten waarbij de instructeurs van CMD tips en tricks geven.
Door de kleine groepsindeling krijgt iedereen de nodige feedback en bijsturing waar nodig.
's Avonds krijgt iedereen opnieuw zijn of haar videobeelden voorgeschoteld.
Zo krijgt iedereen inzicht in zijn/haar kennis en kunde.

Dag 3
De derde dag is een mooie technische terugrit. In de voormiddag zetten we puntjes op de 'i'.
Op de middag zullen we nog samen lunchen en nadien sluiten we af in groep. Wie wil kan onder begeleiding nog langs bochtige wegen richting huis. Je kan ook kiezen om vanaf de lunchplaats onmiddellijke snelweg op te gaan.

Stacks Image 1365
Verblijf 

Je verblijft in een gezellige Bed & Breakfast dat enkel door deelnemers en instructeurs van de CMD opleiding bewoond zullen zijn.
Dit karakteristieke verblijf heeft voldoende plek om de motoren achteraan te parkeren. Bij mooi weer kunnen we na de rit gezellig in de tuin babbelen bij een fris drankje.
Alle kamers zijn voorzien van de nodige voorzieningen zoals televisie, airco, badkamer met douche, wc en lavabo. Slapen doe je in een box spring zodat je de dag erna weer fris uitgeslapen bent. 's Ochtends kan je rekenen op een uitgebreid en verzorgd ontbijt. Op dag 1 voorzien we een 2-gangen menu. Zaterdag na de intensieve rit doen we er nog een extra gangetje bij.
Dit menu ligt vast, maar de chef houdt rekening met eventuele allergieën of specifieke wensen (vegetarisch).
Dit allemaal geserveerd in een huiselijke en familiale sfeer.

Stacks Image 1372
Prijs 

De prijs voor 3 dagen en 2 nachten is 445 euro per persoon op basis van een gedeelde kamer voor 2 personen.

Prijs inclusief persoonlijke begeleiding en coaching door een CMD-instructeur gedurende 3 dagen.
Je krijgt 3 x verzorgd ontbijt en 2 x diner (exclusief eigen drankverbruik).
Prijs is exclusief brandstof, eigen drankverbruik en lunch.

Stacks Image 1391
Stacks Image 1489
Stacks Image 1493
Stacks Image 1495
Stacks Image 1497
Algemene voorwaarden
 • De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs
 • De instructeurs zijn door CMD of motorrijschool Dirk aangesteld.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan een duorijder mee te nemen zonder de toestemming van CMD.
 • Bij bestemming is de duorijder onderworpen aan de algemene voorwaarden en wordt hij/zij aanzien als deelnemer.
 • Door inschrijving van de deelnemer/cursist, doet hij/zij afstand van ieder beroep op gerechtelijk verhaal op CMD - Rijschool Dirk of een door CMD / Rijschool Dirk aangestelde medewerker/instructeur.
 • Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan voor, tijdens of na de opleiding wijst CMD / Rijschool Dirk iedere verantwoordelijkheid of verplichting af met betrekking tot iedere schade aan personen, materiaal of andere …
 • De deelnemer / cursist : duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen, direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke voorschriften of ter plaatse geldende voorschriften of reglementen.
 • De deelnemer / cursist / duopassagier zal nimmer CMD / Rijschool Dirk of haar instructeurs aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.
Annulatievoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulatie meer dan 14 dagen voor aanvang  van de opleiding zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald en zal er een administratieve onkost worden aangerekend van 30 €
 
Annulatie
minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid is er geen terugbetaling mogelijk.  Er zal geen terugbetaling gebeuren gezien de hoge werkingskosten.
 
In uitzonderlijke gevallen en dit in samenspraak met CMD kan er een financiële tegemoetkoming gebeuren of kan er een nieuwe opleiding gevolgd worden bij CMD op een latere datum.

GDPR Privacy Policy

General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018, is de Europese GDPR van kracht gegaan.  Dit heeft enkele gevolgen in verband met het verzamelen, bijhouden en verspreiden van persoonlijke data. Hoe wij om gaan met uw gegevens kun je hieronder lezen.

Privacyverklaring
Centrum Motoropleiding Dirk (verder CMD benoemt) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CMD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als CMD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  CMD - Centrum Motoropleiding Dirk
  Zetel : Dynastiestraat 81 - 1982 Elewijt
  Oefenterrein : Drinkeling 17 - 1780 Brussegem GSM : 0475 738 593
  info@motoropleiding.be
  Waarom verwerken wij persoonsgegevens
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);
 • om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang);
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
  De direct marketing settings en de inschrijving op onze nieuwsbrief kan je uiteraard ook steeds 
  zelf beheren in je profiel.  Bij elke nieuwsbrief die je krijgt kun je je ook uitschrijven als je dat wenst.
  Op onze website(s) gebruiken we
  geen cookies om u te tracken.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens
  delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
  minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  CMD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

  Beveiliging van de gegevens
  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
 • alle personen die namens CMD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Jouw rechten omtrent je gegevens
  Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. 
  Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je
  contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
  Tevens kan je
  bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  Wijziging privacyverklaring 
  CMD kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24/12/2019.
  © 2021 motoropleiding.be
  Original design by Rudy